Welke gevolgen heeft het gebruik van een deelauto i.h.k.v. privé-verplaatsingen/woon-werkverkeer voor het loon van de werknemer?

Als de gebruikskosten van een bedrijfsabonnement worden gedragen door de werknemer en enkel de vaste kosten verbonden aan het bedrijfsabonnement vergoed worden door de werkgever, zal het deel van die vaste kosten dat betrekking heeft op zuiver privégebruik van het abonnement eruit moeten gefilterd worden (dit kan worden gestaafd met een verklaring op eer van de werknemer) en eveneens onderworpen aan RSZ en BV – volgens werkelijke waarde. Het deel dat betrekking heeft op woon-werkgebruik is vrij van RSZ en geniet van de gedeeltelijke fiscale vrijstelling (35 EUR per maand). Wanneer het gaat om woonwerkverkeer/privéverplaatsingen met een deelwagen ter beschikking gesteld via manier 2, is er eveneens BV verschuldigd, maar geen RSZ. In dit scenario komt er echter wel een CO2 solidariteitsbijdrage voor de werkgever bij (onafhankelijk van het aantal dagen dat de wagen ter beschikking wordt gesteld).) In dit laatste scenario nemen we aan dat de regelgeving voor bedrijfswagens wordt doorgetrokken naar geleasde deelwagens. Hiervan is echter nog geen officiële bevestiging. Indien het autodelen wordt georganiseerd onder het mobiliteitsbudget, geldt een andere regeling (zie ‘Kan ik autodelen via het mobiliteitsbudget?’).

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen