Autodelen.net analyseert beleidsnota van kersvers minister Gilkinet

24/11/2020

Vorige week publiceerde kersvers federaal minister van mobiliteit Gilkinet (Ecolo) zijn beleidsnota voor de komende regeerperiode. Autodelen.net is blij dat in de beleidsnota de belangrijke rol van deelmobiliteit wordt erkend en dat de randvoorwaarden die de groei van auto- en fietsdelen kunnen stimuleren voor een deel worden vervuld. Toch stelt Autodelen.net ook een aantal tekortkomingen vast. 

Deelmobiliteit als duurzaam alternatief

Minister Gilkinet stelt aan het begin van zijn nota dat het zijn ambitie is om elke Belgische burger te laten kiezen voor meer duurzame mobiliteit. Op vlak van deelmobiliteit zegt de minister expliciet dat hij de komende jaren in overleg met de sector het delen van voertuigen en ritten wenst te ondersteunen. Op die manier wil hij zijn schouders zetten onder de transitie van het bezit naar het gebruik van voertuigen. De minister erkent dat er vandaag ecologische en voordelige oplossingen zijn voor alle Belgen en wenst deze dan ook via allerhande projecten te ondersteunen. Wij kijken alvast uit naar de volgende stappen die de minister hieromtrent zal zetten.

Focus op spoor, fiets en fiscaliteit

De beleidsnota maakt daarnaast een aantal beleidskeuzes die, direct of indirect, een positieve impact hebben op gedeelde mobiliteit. Allereerst moet het treinnet opnieuw de ruggengraat worden van ons vervoersnetwerk. De ambitie die de minister heeft om elke 30’ een trein te garanderen in alle Belgische stations (en om de 10’ tussen grote agglomeraties) is hoog maar zal er voor zorgen dat de afhankelijkheid van de privéwagen daalt. Ook erkent de minister de belangrijke rol van multimodale vervoersknooppunten en wil hij inzetten op vlotte intermodaliteit. Met de uitrol van Hoppinpunten in Vlaanderen (en hun Brusselse en Waalse tegenhangers) is het cruciaal om in dialoog te treden met de gewesten en, in overleg met de NMBS, een strategie te ontwikkelen rond multimodale knooppunten. Zoals de minister terecht aangeeft zijn ze essentieel om een ambitieuze modal shift te bewerkstelligen.

Naast de focus op het spoor is de fiets een tweede, belangrijke pijler in de beleidsnota. De minister wil een uitgesproken fietsvisie ontwikkelen binnen de NMBS, meer inzetten op beveiligde fietsenstallingen, het makkelijker maken om een fiets mee te nemen op de trein en intermodaliteit stimuleren. Ook dit kunnen we vanuit Autodelen.net alleen maar toejuichen. Een goed functionerend openbaar vervoer is, in combinatie met autodelen, onontbeerlijk om mensen de mogelijkheid te geven zonder eigen wagen door het leven te gaan.

Als derde pijler moet fiscaliteit de shift richting duurzame mobiliteit mee ondersteunen. Minister Gilkinet wil samen met zijn collega-ministers het gebruik van de fiets, bv. in het kader van woon-werkverkeer, verder stimuleren. Ook komt er een algemeen mobiliteitsbudget voor personen zonder bedrijfswagen. We pleiten er alvast voor om deelmobiliteit ook mee te nemen in die plannen. Helaas stellen we vast dat één van de belangrijkste hindernissen voor een modal shift richting duurzame (gedeelde) mobiliteit, namelijk de salariswagen, ook deze legislatuur onaangeroerd zal blijven. Op die manier wordt het mobiliteitsbudget wellicht terug een druppel op een hete plaat.

Conclusie

Concluderend zijn we als Autodelen.net blij met de expliciete aandacht voor deelmobiliteit. We geloven ook dat de beleidsnota de noodzakelijke randvoorwaarden schept voor de verdere groei van deelmobiliteit in België, al blijft het heilig huisje van de salariswagen onaangeroerd. Op die manier wordt het ook de komende jaren dweilen met de kraan open. Elektrische salariswagens bieden immers geen soelaas voor onze mobiliteitsproblemen.

Verder moedigen we de minister aan om de komende jaren in nauw overleg te treden met de verschillende gewesten om te bemiddelen en beleidskeuzes te harmoniseren. Zo dringt een uniforme kilometerheffing voor heel België zich meer en meer op. Ook rond data-standaarden voor mobiliteitsaanbieders kan de minister een bemiddelende rol spelen. Niemand heeft er immers baat bij dat de gewesten verschillende data-standaarden hanteren.

We wensen de minister alvast veel succes bij zijn opdracht en staan paraat om onze kennis met hem en zijn kabinet te delen.

Gerelateerd nieuws