Studie autodelen Bremen bevestigt positieve impact

06/09/2018
De Duitse stad Bremen onderzocht in 2017 wetenschappelijk de impact van autodelen in de stad. De resultaten zijn ronduit positief. Dankzij autodelen telt Bremen minder auto’s, meer verplaatsingen met openbaar vervoer, fiets en te voet en is er een positieve impact op de lokale economie. Bovendien zijn autodelers uitermate tevreden over hun mobiliteit in het algemeen. In dit artikel geven we een korte bloemlezing van de meest in het oog springende conclusies van de studie.

OPZET

Autodelen.net en Taxistop vzw werken samen met de Duitse stad Bremen binnen het Share-North project. In dit kader bestelde Bremen in 2017 een representatieve studie (zowel bij autodelers als niet-autodelers) over de impact van autodelen in de stad. De studie spitst zich louter toe op de zogenaamde station based autodeel modellen (ophalen en terugbrengen van een deelwagen op dezelfde vaste standplaats) omdat enkel deze systemen actief zijn in Bremen. De resultaten pleiten in het voordeel van autodelen en bewijzen dat een stad met een duidelijk (autodeel)plan significante impact kan realiseren.

MEER OPEN RUIMTE

In Bremen vervangt elke deelwagen 16 private wagens. Met het huidige aanbod komt dit neer op maar liefst 5.000 minder wagens. Enerzijds is er in Bremen een reductie van 2.300 wagens vastgesteld. Anderzijds werd door het autodeel-aanbod de aankoop van ongeveer 2.700 private wagens verhinderd. Autodelen draagt in Bremen in sterke mate bij tot het verminderen van parkeerdruk in woonbuurten.

MEER GEBRUIK VAN DUURZAME MOBILITEITSALTERNATIEVEN

De studie bevestigt ook de claim dat autodelers veel vaker het openbaar vervoer gebruiken dan een gemiddelde Bremer. Doordat autodelers geen eigen wagen meer bezitten kiezen ze meer bewust hun vervoerswijze, wat leidt tot meer gebruik van duurzame modi. Bovendien blijkt dat het aantal kilometers dat gereden wordt in autodeel-gezinnen meer dan 50% lager ligt dan in gemiddelde huishoudens in Bremen. Voor 3/4 van de verplaatsingen die voordien met de private wagen werden gedaan, gebruikt men sinds de aansluiting bij het autodeel-aanbod een milieuvriendelijk alternatief.

POSITIEVE MILIEUEFFECTEN

Het verminderde aantal wagens en het gebruik van duurzame modi hebben ook een positief effect op de terugdringing van milieuvervuiling. Factoren die hier invloed op hebben zijn de verminderde vervuiling veroorzaakt bij de productie van een wagen, de afname van wagengebruik in vergelijking met gebruik bij autobezit en tot slot zijn er ook de nieuwe technologieën waarover de deelwagens doorgaans beschikken die minder belastend zijn voor het milieu.

AUTODELEN VERSTERKT LOKALE ECONOMIE

Naast de positieve effecten op vlak van mobiliteit heeft autodelen ook een impact op het winkelgedrag. Zo beschouwt de algemene bevolking (49%)  een wagen significant meer noodzakelijk om te winkelen dan autodelers (19%). Autodelers maken meer gebruik van lokale handel en gaan significant minder naar grote shoppingcentra. Dit is positief nieuws voor steden die werken aan circulatieplannen, randparkings en het vermijden van autoverkeer in de binnenstad.

BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR LOKALE OVERHEDEN

Het interessante aan de studie is ook dat Bremen de kritische succesfactoren oplijst om tot een geslaagd autodeelbeleid te komen. De stad suggereert o.a. het aanbieden van kwalitatieve vaste autodeelstandplaatsen, uitbreiding naar andere stadsdelen, permanente en grootschalige communicatie waarbij gefocust moet worden op transitieperiodes in een mensenleven (pensioen, verhuis, ander werk,…). Verder is het belangrijk om samenwerking aan te moedigen tussen bv. projectontwikkelaars en autodeelaanbieders of lokale economie en autodelen. Ook is het investeren in kwalitatief openbaar vervoer en fietsvoorzieningen een absolute must zodat niet-autobezitters zich handig en veilig kunnen verplaatsen.

De volledige studie kan u hier downloaden.

Gerelateerd nieuws