Erkenningskader

Een erkeningskader voor autodelen is essentieel om een volwaardig deel uit te maken van de duurzame mobiliteitsalternatieven.

Erkenningskader

Wat is een erkenningskader?

Een erkenningskader bepaalt welke aanbieders hun activiteiten kunnen uitrollen binnen een bepaald grondgebied en onder welke voorwaarden. Wanneer een dergelijk kader enkele definities en kwaliteitscriteria opsomt spreken we van een kwaliteitskader, het resultaat is dan een een kwaliteitslabel.

Waarom een erkenningskader?

Een samenleving die minder autoafhankelijk is en waar het individueel autobezit afneemt kan niet zonder autodelen. Het maakt integraal deel uit van een ecosysteem van duurzame mobiliteitsalternatieven. Om volwaardig deel te kunnen uitmaken van dit ecosysteem is een erkenningskader noodzakelijk. Dit kader bepaalt welke aanbieders hun activiteiten kunnen uitrollen binnen een bepaald grondgebied en onder welke voorwaarden. We pleiten voor een algemeen erkenningskader voor heel België.

Verschillende steden in Vlaanderen en het Brussels Gewest hanteren al een erkenningskader voor autodeelaanbieders. Deze aanbieders opereren namelijk binnen een omgeving waar bepaalde regels gelden, bijvoorbeeld verschillende parkeertarieven, voorwaarden om een voorbehouden parkeerplaats te kunnen bezetten, om in aanmerking te komen voor financiële incentives, … (Lokale) overheden gebruiken dan een reglement of ministerieel besluit met een aantal definities en aantal voorwaarden waaraan de aanbieders moeten voldoen om hun activiteit te kunnen uitoefenen op het grondgebied en om gebruik te kunnen maken van operationele voordelen.

Van erkeningskader tot kwaliteitslabel

Wanneer een dergelijk kader enkele definities en kwaliteitscriteria opsomt spreken we van een kwaliteitskader, het resultaat is dan een kwaliteitslabel. Ook NGO’s kunnen bijvoorbeeld zo’n kader beheren en labels uitdelen. Een erkenningskader gaat uit van een vergunningsverlenende overheid waarbij het resultaat een erkenning is om te opereren op een bepaald grondgebied. Soms kan een basiserkenningskader lokaal nog worden uitgebreid met extra voorwaarden om bijkomende voordelen te verkrijgen.

Impact op autodelen

Een erkenningskader biedt duidelijkheid over het concept autodelen en zijn verschillende vormen. Daarnaast geeft het een uniform overzicht van de minimale kwaliteitseisen aan dewelke autodeelaanbieders moeten voldoen om hun activiteiten uit te rollen en zo mee te kunnen werken aan de maatschappelijke doelstelling om het privé-wagenbezit terug te dringen. Er is steeds meer onderzoek dat de voor- en nadelen van de verschillende vormen van autodelen duidelijk aantoont, een erkenningskader kan hier rekening mee houden en de voorwaarden diversifiëren naargelang het type autodelen. 

Voor de lokale overheden biedt het erkenningskader in het ideale geval een betrouwbaar document waarop ze kunnen bouwen om autodelen structureel in te plannen in hun lokaal mobiliteitsbeleid. Ze zijn beter geïnformeerd over de mogelijkheden van diverse autodeelsystemen en kunnen sneller beslissingen nemen in functie van de lokale mobiliteitssituatie.

Voor autodeelaanbieders biedt een erkenningskader het niet te onderschatten voordeel van een éénmalige procedure om erkend te worden. Een aparte aanvraag voor elke gemeente zou teveel kostbare tijd vragen van de aanbieders ten nadele van hun core business. Een erkenningskader zorgt er voor dat zij maximaal kunnen inzetten op het implementeren en verspreiden van duurzaam autodelen. Dit leidt tot een versnelling in het implementeren van autodeelsystemen.

Onze rol

Autodelen.net overlegt met autodeelaanbieders in Vlaanderen en Brussel om de bestaande kaders te evalueren en de noodzakelijke elementen van een basiskader te bespreken. We volgen ook de good practices op de voet in andere landen en grote steden.

Onze beleidsaanbevelingen

Autodelen.net pleit voor een samenwerking tussen de verschillende gewesten en de snelle invoering van een basiserkenningskader voor heel België. Dit maakt het eenvoudiger voor lokale overheden om autodelen op hun grondgebied op te starten en efficiënter voor autodeelaanbieders om hun werking op te starten en uit te breiden.

Meer info & contact

Voor meer informatie of bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.


Gerelateerd nieuws

label

Autodelers gezocht

10/05/2024

Wil je jouw autodeelervaring delen en anderen inspireren? Voor de rubriek ‘ik ben autodeler’ op onze socials zijn we nog…

Meer informatie

Beleid

Welke plannen hebben de Franstalige partijen rond deelmobiliteit?

08/05/2024

Welke stemtest je nu doet of welk debat je ook volgt: het thema deelmobiliteit komt niet vaak op de voorgrond….

Meer informatie