Basisbereikbaarheid en mobipunten

Op 20 juli 2018 werd in het Vlaamse zomerakkoord de eerste versie van het nieuwe decreet basisbereikbaarheid principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit decreet herziet de visie op mobiliteit in Vlaanderen en maakt de shift van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Meer dan ooit komen autodelen en mobipunten daarbij in de spotlights te staan.

Basisbereikbaarheid

Het nieuwe decreet basisbereikbaarheid zal in de toekomst de basismobiliteit vervangen zoals beschreven in het decreet Personenvervoer. Dit impliceerde dat iedereen recht had op een halte van openbaar vervoer binnen de 750m. Dit model bleek duur, onpraktisch en niet rendabel. De nieuwe visie op basisbereikbaarheid die sinds 2015 door minister Weyts naar buiten wordt gebracht gaat uit van vier vervoerslagen – treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. Mobipunten zijn een essentiële schakel tussen deze vervoerslagen.

15 Vervoerregio’s

Om deze nieuwe visie van de Vlaamse Regering in de praktijk om te zetten werd in de zomer van 2016 gestart met de oprichting van drie pilootvervoerregio’s: Aalst, Mechelen en de Westhoek. In 2017 werd daar ook de vervoerregio Antwerpen aan toegevoegd. In het najaar van 2018 zullen alle 15 vervoerregio’s in Vlaanderen opstarten met de bedoeling om het concept basisbereikbaarheid tegen 2020 in te vullen.

De vervoerregio’s zijn onder andere verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het aanvullend net en het in praktijk brengen van vervoer op maat. Daarnaast staat ook het benoemen van de knooppuntlocaties op de agenda. Net hier komen mobipunten in het vizier.

Mobipunten binnen basisbereikbaarheid

Mobipunten zijn opgenomen in het voorontwerp van decreet betreffende basisbereikbaarheid om de zgn. combimobiliteit te faciliteren. Deze term omschrijft een mobiliteitsgedrag dat multimodaal is. Het impliceert dat er verschillende mobiliteitsknooppunten geïnstalleerd worden waarbij verplaatsingsmodi ter beschikking staan om enerzijds vlot te schakelen  tussen verschillende (gedeelde)vervoersmiddelen en anderzijds kan gekozen worden voor datgene waarop er op een specifiek moment behoefte aan is (bv. vandaag een deelwagen, morgen de fiets en overmorgen de bus). Mobipunten zijn een concreet middel om deze knooppuntlocaties te realiseren en maken het leven zonder het bezit van een (tweede) privéwagen makkelijker.

Enorme interesse en kansen

1 jaar na de lancering tonen meer dan 50 lokale overheden en bouwpromotoren concrete interesse in de oprichting van één of meerdere mobipunten. De nieuwe visie op basisbereikbaarheid biedt opportuniteiten om mobipunten, autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit versneld in te voeren overal in Vlaanderen. Voor meer informatie surf naar www.mobipunt.be