Actief

Green Deal Deelmobiliteit in de Woonomgeving

Met de Green Deal ‘Deelmobiliteit in de woonomgeving’ willen we een langdurige integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving faciliteren.

Projectomschrijving

De Green Deal ‘Deelmobiliteit in de woonomgeving’ is een initiatief van Autodelen.net, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector (BVS). Via deze Green Deal willen we de langdurige implementatie van (elektrische) deelmobiliteit in woonomgevingen faciliteren en een evidentie te maken voor lokale overheden en projectontwikkelaars, waardoor alle buurtbewoners mobiel zijn in een kwalitatieve leefomgeving met een efficiënt gebruik van de (publieke) ruimte. Deze overeenkomst volgt de Green Deal Gedeelde Mobiliteit op die in 2021 afliep.

Wat is een Green Deal?

Een Green Deal is een engagementsverklaring tussen de Vlaamse Overheid en verschillende stakeholders (bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheden, vzw’s, …) om Vlaanderen te verduurzamen. Binnen een Green Deal onderneemt elke ondertekenaar concrete acties die ertoe bijdragen dat de algemene doelstellingen van de Deal worden behaald. Daarnaast is een Green Deal vooral een springplank voor de betrokken partijen om creatieve, innovatieve en duurzame samenwerkingen aan te gaan met partners waar ze anders minder snel mee in contact treden en om ruchtbaarheid te geven aan een bepaald (beleids-)thema.

Waarom deelmobiliteit in de woonomgeving?

Deelmobiliteit is het structureel gebruik van één (of meerdere) voertuig(en) door verschillende personen/entiteiten. Het biedt grote economische, ecologische en sociale voordelen. Naast de lage kostprijs, de flexibiliteit en de reductie van CO2-uitstoot, zijn de twee onderstaande voordelen van het grootste belang voor de doelstellingen van Vlaanderen op vlak van ruimte en mobiliteit

  • Deelmobiliteit zorgt voor een vermindering van privéwagens en een verminderde nood aan  weg- en parkeerinfrastructuur: Afhankelijk van de context vervangt een deelwagen gemiddeld 4 tot 12 privéwagens en spaart daarmee gemakkelijk 8.000 tot 19.000 ha (= 16 à 38 duizend voetbalvelden!) aan parkeerruimte uit in Vlaanderen. Deelmobiliteit is met andere woorden een deel van de oplossing voor een betere benutting van het bestaand, en voor een vermindering van bijkomend, ruimtebeslag.
  • Deelmobiliteit is een essentiële schakel in een duurzame modal shift: Deelmobiliteit is essentieel in de transitie van het gebruik van privéwagens naar duurzame vervoersmodi. Bij autodelers wordt het reflexmatig autogebruik vervangen door een rationele keuze voor het meest geschikt vervoersmiddel op een bepaald moment. Een wagen is daarbij slechts één van de mogelijke keuzes en aanvullend op andere duurzame vervoersopties. 

Dankzij de integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving, brengen we duurzame vervoersalternatieven letterlijk tot bij de mensen thuis én bieden we hen een kwalitatieve woonomgeving waar mens voorrang heeft op auto. 

Doelstellingen

Deze Green Deal heeft vier concrete doelstellingen. 

1. Expertiseopbouw

Welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om de integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving een succes te maken? Welke impact heeft de implementatie van deelmobiliteit op het autobezit en -gebruik van de bewoners in die omgeving? Deze, en andere, vragen willen we beantwoord zien binnen deze Green Deal. We verdiepen ons samen in bestaande kennis en bouwen onze expertise uit via vernieuwend onderzoek. 

2. Juridisch kader

We ontwikkelen een duidelijke en juridisch sluitende leidraad om de integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving te faciliteren. Op die manier hoeven projectontwikkelaars en lokale overheden niet bij elke nieuwe vergunning het warm water opnieuw uit te vinden. Dit doen we op basis van de resultaten uit bovenstaande onderzoeken. 

3. Living labs als good practices

Voorlopig telt Vlaanderen slechts een handvol woonprojecten waar deelmobiliteit in werd geïntegreerd. Binnen de Green Deal stimuleren we de uitbouw van bijkomende good practices die navolgbaar zijn door andere projectontwikkelaars en lokale overheden. 

4. Kennisuitwisseling via lerend netwerk

Deze Green Deal wil de expertise van verschillende partijen samenbrengen om zo nieuwe inzichten te creëren waarop verder gebouwd kan worden. Dit lerend netwerk heeft eveneens als doel om de opgedane kennis verder te verspreiden en de betrokken partijen (bouwheren, lokale overheden, aanbieders van deelmobiliteit, maar ook bewoners) te sensibiliseren over de voordelen van deelmobiliteit. 

Timing

Deze Green Deal gaat van start in 2022 en loopt tot 2025.

Partners

De Green Deal ‘Deelmobiliteit in de woonomgeving’ is een initiatief van Autodelen.net, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector (BVS).

Meer info & contact

Meer informatie vind je hier terug. 

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net

 

Onderteken de Green Deal

Elke ondertekenaar van een Green Deal voert eigen acties uit volgens een vrijwillig engagement. Deze acties dragen steeds bij aan (één van) de doelstellingen van de Green Deal en worden bepaald op basis van persoonlijke motivatie, tijd en middelen. Tweemaal per jaar komen alle ondertekenaars samen om de (voorlopige) resultaten van hun acties in de kijker te plaatsen en bevindingen uit te wisselen. 

Verder krijgt elke ondertekenaar de mogelijkheid om verdiepend onderzoek te doen binnen focusgroepen (waar verschillende ondertekenaars samen een knelpunt onderzoeken en hieruit beleidsaanbevelingen formuleren) of kennis uit te wisselen via academies (lessenreeksen over een thema naar keuze door en voor ondertekenaars). We stimuleren binnen deze Green Deal innovatieve samenwerkingen tussen verschillende ondertekenaars om op die manier vernieuwende inzichten te creëren en goede use cases te genereren.