Zo start je met autodelen als gemeente

ABC van autodelen voor startende gemeenten

Wil je starten met autodelen, en het meteen goed aanpakken? Doe dan een beroep op onze experts, die al meer dan 80 steden en gemeenten begeleidden. We nemen je mee door het ABC van autodelen en helpen je op weg om alles goed te implementeren.

Waarom autodelen?

Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een volwaardig, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien biedt het grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO 2 -uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost (tot 3.000€/jaar) voor het gebruik van een wagen. Naast autodelen zijn er nog heel wat andere vormen van deelmobiliteit, waaronder bv. (elektrische) deelfietsen en steps, die het mogelijk maken om zonder een eigen (tweede) wagen door het leven te gaan.

Wat houdt deze begeleiding in?

Om deze voordelen van autodelen te maximaliseren is een planmatige en doortastende aanpak vanuit de gemeente essentieel. Autodelen kan lokaal enkel succesvol zijn door werk te maken van een goed beleidsmatig kader, in te zetten op het verruimen van het aanbod en het stimuleren van de vraag naar autodelen. Daarom biedt Autodelen.net gemeenten die willen van start gaan met autodelen ondersteuning op deze drie cruciale domeinen.

Deel 1: A van Aanbod. Creëer extra aanbod van deelwagens.

De meeste steden en gemeenten staan vol met onderbenutte wagens. Door burgers te ondersteunen bij het delen van deze wagens werkt de gemeente niet enkel aan de eigen klimaatdoelstellingen, ook burgers krijgen er extra mobiliteitsoplossingen bij en leefbare buurten met een warme sociale cohesie zijn een fijn bijproduct. Met deze ondersteuning begeleidt Autodelen.net samen met partners Cozywheels en Dégage de stad/gemeente bij de opstart van ‘autodelen onder buren’. Het resultaat is een wervingscampagne die binnen een goede context leidt tot de opstart van een particulier autodeelsysteem. Lokale besturen dienen daarnaast ook zelf het goede voorbeeld te geven door een autodeelaanbieder met eigen vloot aan te trekken en de deelwagens ook voor dienstverplaatsingen in te zetten. Indien er nog geen aanbod is van autodelen via aanbieders met eigen vloot, maakt Autodelen.net in overleg met de gemeente een plan op maat en geeft de gemeente een overzicht van de verschillende autodeelorganisaties waarmee ze kan samenwerken voor de praktische organisatie van een gemeentelijk autodeelsysteem. Indien nodig biedt Autodelen.net inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een bestek voor openbare aanbesteding.

Deel 2: B van Beleid. Zo ziet een optimaal kader voor autodelen eruit.

In de begeleiding stellen we samen een autodeelactieplan op. Dit beleidsplan biedt een houvast voor de gemeente om op korte en middellange termijn autodelen te ondersteunen. Dat plan bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en een voorstelling van de gewenste ideale situatie voor de komende jaren. Het omvat doelstellingen die meetbaar, ambitieus maar realistisch zijn, en concrete maatregelen op vlak van o.a. het creëren van extra aanbod van autodelen, parkeerbeleid, communicatie en de integratie in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Het doel is om autodelen exponentieel te laten groeien met een maximale bijdrage tot het behalen van de klimaat- en mobiliteitsdoelstellingen. Bovendien reikt het ook handvatten aan voor het berekenen van de bespaarde CO2 – uitstoot en de vermindering van het aantal voertuigen en voertuigkilometers door in te zetten op gedeelde mobiliteit. Autodelen.net begeleidt de gemeente van a tot z bij het schrijven van het actieplan en levert een plan op maat af waarmee onmiddellijk concreet aan de slag kan worden gegaan.

Deel 3: C van communicatie. Stimuleer de vraag naar gedeelde mobiliteit.

Tot slot is het noodzakelijk om de voordelen en mogelijkheden van de verschillende systemen van autodelen en gedeelde mobiliteit permanent en gediversifieerd kenbaar te maken aan de burger. Om bewoners te informeren over de voordelen en de verschillende mogelijkheden, adviseert Autodelen.net lokale overheden bij hun gerichte communicatieacties. Autodelen.net zet de gemeente op weg met een basis communicatieplan, waarin de minimaal te nemen communicatieacties worden toegelicht en werkt samen met de gemeente een concrete actie uit. Daarnaast krijgt de gemeente ter inspiratie ook toegang tot een uitgebreide databank met voorbeeldmateriaal uit andere steden en gemeenten, waaronder affiches, folders, teksten en foto’s.

De drie bovenstaande luiken worden in één pakket aangeboden zodat lokale overheden meteen de daad bij het woord kunnen voegen en zelf de eerste stappen zetten in het uitvoeren van het autodeelactieplan. Op die manier wordt een vliegende start genomen. Onderaan worden de ondersteuningen gerelateerd aan de drie onderdelen in detail beschreven.

Voorwaarden tot samenwerking

Alvorens er tot een samenwerking wordt overgegaan, vraagt Autodelen.net de geïnteresseerde gemeente om een korte vragenlijst in te vullen waarin gepeild wordt naar het engagement inzake autodelen. Indien de lokale overheid de nodige budgetten en engagementen kan vrijmaken, vindt een verkennend gesprek plaats waaruit duidelijk wordt welke acties de gemeente reeds heeft ondernomen, welke ambities ze koestert en op welke aspecten Autodelen.net ondersteuning kan bieden. Op basis van dit gesprek maakt Autodelen.net een offerte op voor een begeleiding op maat.

Richtprijs

De begeleiding voor het volledige traject met daarbij de opmaak van een autodeelactieplan, ondersteuning bij de opstart van particulier autodelen, advies bij het aantrekken van een autodeelaanbieder met eigen vloot inclusief gebruik van deelwagens voor dienstverplaatsingen en begeleiding bij het voeren van communicatieacties start vanaf 6.250 euro. De begeleiding loopt voor minstens twee jaar waardoor de kosten ook kunnen gespreid worden. Naast de kost voor de begeleiding van Autodelen.net dient de gemeente ook een budget te voorzien voor bv. het voeren van communicatieacties of de investering in een aanbod van deelwagens (ter inspiratie: praktijkgids ‘Inzetten op koolstofvrije deelmobiliteit dankzij het LEKP’). Indien de gemeente reeds één of meerdere van de onderdelen van deze ondersteuning in de praktijk heeft omgezet, maakt Autodelen.net een offerte op maat van de aangepaste ondersteuning.

Maak van jouw gemeente een autodeelgemeente

Heb je interesse in onze totaalbegeleiding om autodelen succesvol te lanceren in jouw gemeente?