Algemeen

Waar vind ik meer info over elektrische voertuigen en laden?

Heb je specifieke vragen over elektrische voertuigen en laden? Kijk dan op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/faq.

Wat is het verschil tussen autodelen en carpoolen?

Bij autodelen gebruik je om beurten een auto. Rij je zelf niet met de auto, dan rijdt iemand anders ermee. Bij carpoolen rijd je samen met anderen op hetzelfde moment naar je bestemming.

Autodelen als professional

Kan ik autodelen via het mobiliteitsbudget?

Jazeker, autodelen bevindt zich in de tweede pijler van het mobiliteitsbudget. 

Deze pijler is volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Een werkgever zou een zeker budget ter beschikking kunnen stellen aan de werknemers voor autodelen (bijvoorbeeld 20% van het totale mobiliteitsbudget). Dat totale mobiliteitsbudget wordt berekend op basis van de TCO (total cost of ownership) van de bedrijfswagen van de werknemer. Als de werkgever beheerskosten betaalt voor het aanbieden van autodelen, kunnen die afgetrokken worden van het mobiliteitsbudget. Het resterend mobiliteitsbudget is vrijgesteld van belastingen en onderworpen aan 38,07% bijzondere werknemersbijdrage.

Kan een vzw btw-plichtig worden door de organisatie van autodelen?

Als een vzw eigen wagens tegen vergoeding gaat delen, wordt de vzw in principe btw-plichtig. Autodelen organiseren, is een belastbare dienst waarvoor btw aangerekend wordt. Zolang het btw-belaste omzetcijfer lager is dan € 25000 kan een btw-plichtige vereniging genieten van een uitzonderingsregel. Vzw’s die de deelwagen(s) alleen aanbieden aan het personeel kunnen opteren om dit niet aan de btw-regeling te onderwerpen.

Welke gevolgen heeft het gebruik van een deelauto i.h.k.v. privé-verplaatsingen/woon-werkverkeer voor het loon van de werknemer?

Als de gebruikskosten van een bedrijfsabonnement worden gedragen door de werknemer en enkel de vaste kosten verbonden aan het bedrijfsabonnement vergoed worden door de werkgever, zal het deel van die vaste kosten dat betrekking heeft op zuiver privégebruik van het abonnement eruit moeten gefilterd worden (dit kan worden gestaafd met een verklaring op eer van de werknemer) en eveneens onderworpen aan RSZ en BV – volgens werkelijke waarde. Het deel dat betrekking heeft op woon-werkgebruik is vrij van RSZ en geniet van de gedeeltelijke fiscale vrijstelling (35 EUR per maand). Wanneer het gaat om woonwerkverkeer/privéverplaatsingen met een deelwagen ter beschikking gesteld via manier 2, is er eveneens BV verschuldigd, maar geen RSZ. In dit scenario komt er echter wel een CO2 solidariteitsbijdrage voor de werkgever bij (onafhankelijk van het aantal dagen dat de wagen ter beschikking wordt gesteld).) In dit laatste scenario nemen we aan dat de regelgeving voor bedrijfswagens wordt doorgetrokken naar geleasde deelwagens. Hiervan is echter nog geen officiële bevestiging. Indien het autodelen wordt georganiseerd onder het mobiliteitsbudget, geldt een andere regeling (zie ‘Kan ik autodelen via het mobiliteitsbudget?’).

Hoe zit het met de fiscaal aftrekbare autokosten voor de werkgever in geval van (elektrisch) autodelen?

Indien het gaat over een bedrijfsabonnement (manier 1) puur voor dienstverplaatsingen, hanteert men volgende formule voor het bepalen van de aftrekbare autokosten: [120% – (0.5% x coëfficiënt(volgens type brandstof) x aantal gram CO2/km)] voor zover het gaat om de specifieke types van voertuigen vermeld in artikel 66 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, minibussen en onechte lichte vracht). De autokosten zelf zijn dus beperkt aftrekbaar voor de werkgever. De aftrekbaarheid varieert van 50% tot 100%. Elektrische wagens (en de bijhorende elektriciteit) genieten van de 100% aftrekbaarheid. Indien er een belastbaar voordeel van alle aard wordt weerhouden bij de werknemer, geldt een aftrekbaarheid van 100% a rato van het bedrag van dat voordeel van alle aard. Indien het een deelwagen via leasingformule betreft (manier 2), is dezelfde regelgeving van toepassing. Dit laatste onder voorbehoud dat de regelgeving voor bedrijfswagens officieel kan worden doorgetrokken naar geleasde deelwagens. Hiervoor is het echter wachten op een officiële bevestiging. Bijkomend vormt 17% van het belastbaar voordeel van alle aard (in hoofde van de werknemer) verbonden aan het privégebruik van de deelwagen, een verworpen uitgave voor de werkgever. Deze verworpen uitgave stijgt naar 40% als het bedrijf ook de brandstofkosten voor de privéverplaatsingen betaalt.

Geldt het gebruik van de deelwagen na de uren als een belastbaar voordeel van alle aard? Ja.

Als de bedrijfsleider of werknemers een wagen die geregistreerd staat op naam van de vennootschap (manier 2) gebruiken voor zuivere privédoeleinden (of woon-werkverkeer), ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard voor die werknemer of bedrijfsleider. Het voordeel van alle aard wordt berekend volgens de formule [(cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-coëfficiënt ] en in functie van het aantal kalenderdagen dat de wagen ter beschikking wordt gesteld voor privéverplaatsingen. Volledig (100%) elektrische auto’s genieten van de laagst mogelijke CO2-coëfficiënt, zijnde 4% ). In dit scenario nemen we aan dat de regelgeving voor bedrijfswagens wordt doorgetrokken naar geleasde deelwagens. Hiervan is echter nog geen officiële bevestiging. In het geval dat werknemers via hun bedrijfsabonnement een deelwagen van een autodeelorganisatie gebruiken (manier 1), is het antwoord wat minder eenduidig. Het standpunt van de fiscus is in deze nog onduidelijk. Door de wisselende wagens is het wellicht praktisch onmogelijk om de regelgeving voor bedrijfswagens te volgen. In dat geval zouden we moeten teruggrijpen naar de standaardregels die gelden voor voordelen in natura: waarderen volgens de waarde die het voordeel heeft voor de verkrijger ervan. De onderwerping aan RSZ en belastingen is dan afhankelijk van het soort verplaatsing dat je met de deelwagen maakt: professioneel, woon-werk of zuiver privé.

Moet een bedrijf die een wagen op naam van de zaak deelt dit nadrukkelijk vermelden in de activiteiten?

Wij adviseren om de statuten van de vennootschap aan te passen en autodelen als doel mee te nemen, zeker als dit op termijn op grotere schaal gebeurt met verschillende voertuigen. Als het autodelen op kleine schaal gebeurt, passen vandaag heel wat bedrijven hun statuten niet aan.

Kan ik de reële kostprijs vragen voor het gebruik van de deelwagen?

Als een vennootschap, die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, haar eigen voertuigen deelt buiten de uren, wordt dit altijd als omzet gezien. Als het delen gebeurt aan de reële kostprijs van de wagen kunnen de belastingautoriteiten dit zien als een verleend abnormaal of goedgunstig voordeel. De kosten van een wagen kun je wel deels inbrengen waardoor de omzetstijging in de meeste gevallen minimaal is. Voor de btw is er geen verschil tussen een marktprijs of de reële kostprijs aanrekenen.

Als een bedrijf haar eigen vloot deelt, wordt dit dan gezien als een inkomst?

Ja. Een bedrijf dat een eigen wagen aankoopt en deze na de uren deelt met burgers, is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (artikel 24 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting). De inkomsten van het delen na de uren horen bij de omzet en zijn onderworpen aan 21% btw.

Wat met het onderhoud van de wagen?

Autodeelaanbieders met een eigen vloot (manier 1, 2 en 4) zorgen voor het onderhoud en poetsen van de wagen. In sommige gevallen zoeken zij lokaal naar een derde partner om de wagens schoon te maken. Wanneer men opteert om de eigen wagens van het bedrijf of de organisatie te delen (manier 3), blijft de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud en poetsen van de wagen.

Wat bij een ongeval?

Wagens van autodeelaanbieders zijn 100% (vaak omnium) verzekerd. De franchise varieert per aanbieder en schommelt tussen de € 500 à € 1000. Deelauto’s in beheer van een autodeelorganisatie zijn ook steeds gedekt met pechverhelping. Check dit op de website van de aanbieder.

Is de wagen altijd verzekerd?

Bij manier 1, 2 en 4 (zie de 4 manieren bij professioneel autodelen – link toevoegen) ben je als gebruiker volledig verzekerd via de autodeelorganisatie. De aansprakelijkheid verschilt sterk van aanbieder tot aanbieder. Bij manier 3 moet de eigenaar in de meeste gevallen de wagen op aangepaste wijze verzekeren. Vandaag bestaan er verschillende autodeelverzekeringen. 

Ik heb een bedrijfswagen/wagen op naam van mijn eigen zaak, kan ik die delen?

De meeste bedrijven en leasemaatschappijen gaan niet akkoord met autodelen. Uiteraard is het altijd de moeite waard om het eens te vragen aan de maatschappij zelf.
Heb je een eigen zaak en kocht je daarvoor een wagen aan? Dan kan je die onder bepaalde voorwaarden delen. Spreek op voorhand goed af met de boekhouder hoe je het onderscheid kan maken tussen werk- en deelkilometers.

Eigen wagen delen

Hoe ben ik zeker dat mijn auto gebruikt zal worden?

Dat ben je nooit zeker. Veel hangt af van waar je woont. Getaround en Dégage zijn open systemen. Alle gebruikers kunnen je auto opmerken in het aanbod. Zijn er al heel wat gebruikers van deze organisaties in je buurt, dan is de kans heel groot dat je auto vlug gebruikt zal worden. Bij Cozywheels richt je je eigen groepje van gebruikers op. De organisatie heeft een vraag- en aanbodkaart met reeds geïnteresseerde gebruikers. Geen gebruikers in je buurt? Alle organisaties zullen je ondersteunen in het voeren van promo in je straat of wijk.

Kan ik ook een nieuwe wagen delen?

Ook nieuwe wagens kan je delen, zelfs elektrische. Deze hoeft voor je gebruiker niet noodzakelijk meer te kosten. Om deze wagen te delen kan je kiezen tussen de gebruikelijke organisaties waarbij je ook je bestaande wagen kan delen. Koop je liever geen auto aan? Dan kan je via BattMobility een wagen leasen en deze delen met anderen. Wil je eerder een auto kopen als investering en voorts als gebruiker verder gaan, dan kan je eens polsen bij burgercoöperatie Partago.

Wat als een gebruiker niet (tijdig) betaalt?

De afrekening bij Getaround en Dégage gebeurt via het platform/organisatie zelf. Betaalt een gebruiker niet, dan zal de organisatie dit regelen. Je krijgt immers je vergoeding via de organisatie, niet rechtstreeks van de gebruiker.

Bij Cozywheels zorg je zelf voor de afrekening met je gebruikers. Je kan hiervoor beroep doen op hun reservatietool. Het systeem stuurt een waarschuwing na een paar weken om de gebruiker hieraan te herinneren. Aarzel zeker niet om de gebruiker zelf nog te bellen. Blijft de gebruiker in gebreke? Neem zeker contact op met Cozywheels zelf.

Hoe kan ik berekenen hoeveel mijn wagen kost?

De organisaties bieden allen een rekentool aan om de effectieve kostprijs van je wagen te berekenen. Je hoeft dus zelf geen ingewikkelde berekeningen te maken.

Hoeveel kan ik verdienen door mijn eigen wagen te delen?

Bij autodelen staat het optimaal benutten van je wagen centraal. Niet enkel staat die dan minder stil, ook kan je heel wat kosten verdelen over je gebruikers. Bij Dégage en Cozywheels vraag je een kilometerprijs die gebaseerd is op de werkelijke kost van je wagen (afschrijving o.b.v. aankoopprijs, verzekering, belasting, onderhoud, carwash, garage, …). Dat is transparant voor je gebruikers. Hoe meer anderen rijden met je wagen, hoe meer kosten je terugverdient. Echt winst maken is dit dus niet, maar gezien een wagen duur is, krijg je ook heel wat terug. Check zeker onze prijsvergelijker savewithcarsharing.be. Deze geeft je inzicht in de kost van de eigen wagen en simuleert hoeveel je kan uitsparen als je je eigen wagen op deze kostendelende wijze deelt.

Op het platform van Getaround deel je meer vrijblijvend je auto en kan je kiezen hoeveel je vraagt per tijd en kilometer. De prijs zal eerder bepaald worden door vraag en aanbod. Het systeem zal op voorhand een mogelijke prijs voor jouw wagen doorgeven maar je kan zelf kiezen hoeveel je effectief vraagt voor het delen van je wagen.

Wat als er onderlinge problemen zijn tussen mijn gebruiker en ikzelf?

Op voorhand duidelijke afspraken aangaan met je gebruiker en goed communiceren met elkaar is heel belangrijk bij autodelen. Door je aan te sluiten bij een organisatie ben je zeker dat alles goed geregeld is. Ontstaan er toch problemen tussen je gebruiker en jezelf en jullie geraken er beiden niet uit, dan zal je autodeelorganisatie je helpen om te bemiddelen.

Dekt mijn verzekering autodelen of moet ik een andere verzekering nemen?

Als eigenaar ben jij verantwoordelijk voor de verzekering van de auto. Door je aan te sluiten bij een autodeelorganisatie kan je beroep doen op speciale autodeelverzekeringen. Hierbij ben je zeker dat zowel de gebruiker als je auto verzekerd zijn en dat je eerlijk vergoed wordt voor de schade. 

In geval van Cozywheels is een autodeelverzekering niet verplicht en beslis je met je groep of je je auto omnium verzekert. Doe je dat niet, communiceer dit dan goed met je gebruikers. Neem je geen autodeelverzekering, bespreek dit dan wel goed met je klassieke verzekering. Bij Getaround behoud je je eigen verzekering, maar wordt er tijdens de gedeelde rit overgeschakeld naar de autodeelverzekering van het platform (inclusief omnium). Bij Dégage stap je over naar hun vaste autodeelverzekering. De organisatie voorziet een eigen intern omniumsysteem, waardoor je niet verplicht bent zelf een omnium te nemen.

Wat als ik een boete krijg voor een rit die een gebruiker reed?

Uiteraard mag je deze boete doorgeven aan de gebruiker die op dat moment met de wagen reed.

Wat als een gebruiker een ongeval heeft met mijn wagen?

Autodelers rijden over het algemeen voorzichtiger met een auto die niet van hen zijn. Maar schade kan altijd gebeuren. Door je aan te sluiten bij een autodeelorganisatie kan je beroep doen op speciale autodeelverzekeringen (zie vraag ‘verzekering’). Hierbij ben je zeker dat zowel de gebruiker als je auto verzekerd zijn en dat je eerlijk vergoed wordt voor de schade.

Wie staat in voor het onderhoud van mijn wagen?

Jij blijft de eigenaar van de wagen en zorgt ervoor dat de auto in orde is, net zoals je doet mocht je je auto niet delen (zowel qua onderhoud als op vlak van keuring). Het kan zijn dat je hierbij wat hulp krijgt van je gebruikers door bijvoorbeeld in jouw plaats de wagen naar de keuring of garage te rijden. Onderhoud op vlak van netheid is dan weer een verantwoordelijkheid van elke gebruiker. Iedereen laat de wagen netjes achter.

Mijn wagen is al oud, kan ik deze delen?

Ja, maar niet op alle deelplatformen. Bij Cozywheels en Getaround zijn er geen voorwaarden om in te stappen met je auto. Dégage legt voorwaarden op inzake ecoscore. Vraag zeker eens na bij de organisatie zelf of je auto in aanmerking komt.

Met een deelauto rijden

Wat als ik onderweg panne heb?

Alle autodeelorganisaties bieden een pechhulpverzekering binnen de EU aan. (Opgelet, bij Cozywheels is dit optioneel. Graag nagaan bij de eigenaar zelf).

Wat als er schade is?

Net zoals je eigenaar zou zijn van de deelwagen, wordt schade goed geregeld. Is de schade aangebracht door een andere partij en je beging geen fout, dan zal de verzekering van de partij alles terugbetalen. Elke deelwagen is verzekerd via een speciale autodeelverzekering. Je hoeft als gebruiker zelf geen verzekering aan te gaan. Ben je in fout? Dan komt de verzekering tussen (omnium) maar betaal je een franchise. Hoeveel deze bedraagt, hangt af van de gekozen formule. Check de voorwaarden van de omnium steeds bij de organisatie of eigenaar.

Hoe reserveer ik een deelwagen?

Dit hangt af van de autodeelorganisatie. Dit kan online of veelal via de app (smartphone). Heb je geen toegang tot het internet? Bij cambio kan je telefonisch reserveren. Of gebruik je een wagen van een particuliere eigenaar? Bekijk met hem of haar wat mogelijk is.

Moet ik de wagen altijd reserveren?

Autodelen betekent in het algemeen je ritten op voorhand plannen. Dit kan je ruim op voorhand doen, maar ook als je kort dag of last minute een auto wil, kan je een deelauto gebruiken. Enkel bij free floating systemen (Poppy en GreenMobility) betaal je een bedrag om de auto op voorhand te kunnen reserveren. Hun auto’s zijn eerder gericht op onmiddellijk gebruik.

Hoeveel kost autodelen?

Elk systeem heeft zijn eigen prijszetting. Veelal betaal je per tijd en/of per kilometer. Bij Dégage en Cozywheels kijkt de eigenaar of organisatie hoeveel de wagen effectief kost en berekent op basis hiervan de kilometerprijs. Dat noemen we kostendelend autodelen. Check zeker onze prijsvergelijker savewithcarsharing.be. Deze vertelt je het financiële verschil tussen je eigen wagen en de verschillende autodeelformules.

Hoe vind ik een voertuig?

Op de websites van de verschillende organisaties kan je je adres invoeren en kijken hoeveel auto’s er beschikbaar zijn in je buurt. Geen in je buurt? Laat aan de organisatie weten dat je interesse hebt om te gebruiken. Wie weet hebben ze plannen in je buurt om een deelauto te plaatsen. Lees hier meer over wat je kan doen mocht er geen aanbod in je buurt zijn.

Welk type wagens kan ik gebruiken?

Dat is heel gevarieerd. Organisaties die zelf auto’s aankopen, zullen eerder voor enkele vaste types gaan. Binnen particuliere deelsystemen daarentegen waarbij een eigenaar zijn eigen wagen deelt, zal geen enkele wagen gelijk zijn. Afhankelijk van het type organisatie waar je voor kiest mag je met alle deelauto’s in hun systeem rijden. In praktijk kies je veelal de wagen die het dichtst bij jou in de buurt staat. Hierdoor leer je na een tijd de auto kennen.

Autodelen is ook een manier om elektrisch rijden betaalbaar te maken. Reed je nog nooit elektrisch maar vind je zo’n deelwagen in de buurt? Aarzel niet om dat eens te proberen! Je kan niet alleen uitleg vragen aan de organisatie of eigenaar van de wagen maar kan ook alvast eens onze explainervideo ‘elektrisch autodelen’ bekijken.

Wat als ik als gebruiker een boete heb?

Van zodra jij als gebruiker de sleutel van de wagen in handen hebt zorg je voor de wagen alsof het de jouwe zou zijn. Valt een boete bij de organisatie of eigenaar in de bus en was die eigenlijk voor jou? Dan zal de boete naar jou worden doorgestuurd.

Hoe betaal ik mijn gereden rit?

Dit hangt af van systeem tot systeem. Bij sommige systemen betaal je meteen na de gereden rit. Bij andere systemen betaal je je gereden ritten op het einde van de maand of op het einde van het kwartaal. Bij nog andere betaal je op voorhand een krediet (prepaid) of betaal je maandelijks een abonnement. Bij de meeste systemen zorgt een boordcomputer  voor de registratie van je ritten en gereden kilometers en tijd. Bij de systemen waarbij particuliere eigenaars hun auto delen, dien je op het einde van de rit zelf de start- en eindkilometers in te voeren.

Kan ik er zeker van zijn dat de auto die ik gebruik in orde is?

Ja, de organisatie of eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wagen. Deze zorgt dat de keuring en verzekering in orde zijn, maar ook dat de auto voldoet aan alle wettelijke normen. Merk je zelf dat er iets stuk is? Meld dit dan zeker.

Mag ik op de voorbehouden autodeelplaatsen parkeren?

Is de autodeelorganisatie erkend door de stad of gemeente, dan krijgt de auto veelal voorbehouden parkeerplaatsen. Pas wel op! Sommige parkeerborden voor autodelen hebben een onderbordje waarop de organisatie vermeld staat. Ga enkel op parkeerplaatsen met algemene borden of met een onderbord van jouw organisatie staan. Niet elke organisatie komt in aanmerking hiervoor. Vraag altijd na bij de autodeelorganisatie of eigenaar.

Mag ik gratis parkeren?

Is de autodeelorganisatie erkend door de stad of gemeente, dan beschikt de auto veelal over een parkeerkaart autodelen. Met deze kaart kan je over het hele grondgebied van de stad of gemeente gratis parkeren. Niet elke organisatie komt in aanmerking hiervoor. Vraag altijd na bij de autodeelorganisatie of eigenaar.

Moet ik tanken met een deelwagen?

Of je moet tanken met een deelwagen hangt af van hoeveel je gereden hebt met de wagen. Een auto laat je achter volgens de afspraken van de autodeelorganisatie of eigenaar. Veelal is dat terugbrengen met een 1/4e of halfvolle tank, zodat de volgende gebruiker ook nog op zijn bestemming kan geraken. Je betaalt een prijs inclusief brandstof. Als je moet tanken, dan kan je de eventueel beschikbare tankkaart gebruiken of krijg je de brandstof integraal terugbetaald. In dat laatste geval dien je je tankbon in op het einde van de rit. (Uitzondering: de particuliere wagens van Getaround, hierbij betaal je een prijs exclusief brandstof en breng je de auto terug met een volle tank).

Autodelen.net stuurt regelmatig updates over autodelen en gedeelde mobiliteit. We maken onderscheid tussen beleids- en sectornieuws en updates voor de (beginnende) autodeler.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief