10 OPEN DOELKANSEN VOOR NIEUWE MINISTER LYDIA PEETERS

04/12/2019

PERSBERICHT – Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering biedt duidelijk perspectieven voor meer gedeelde en geschakelde mobiliteit, maar mist gedurfde keuzes. Autodelen.net reageert positief op de vooruitzichten voor de komende vijf jaar en ziet duidelijke linken met het memorandum dat samen met diverse autodeelaanbieders werd opgesteld. We staan klaar om samen met de sector en de nieuwe minister werk te maken van een bereikbaar, leefbaar en gedeeld Vlaanderen..

De kansen verzilveren door gedurfde keuzes

De grote verdienste van het Vlaamse regeerakkoord op vlak van mobiliteit is dat er veel kansen voor gedeelde mobiliteit liggen. Autodelen.net staat klaar om samen met de sector deze kansen te verzilveren. Een Vlaanderen dat wil inzetten op het schakelen tussen vervoersmodi, combimobiliteit, gebiedsdekkende netwerken en mobipunten zet de deur wagenwijd open voor innovatie en versnelling van gedeelde mobiliteit.

Tegelijk lezen we dat Vlaanderen fors wil inzetten op nieuwe wegen en de noden van de reizigers, een vraaggericht beleid wil voeren en wordt de eigen (elektrische) wagen in één adem genoemd met de deelwagen en de fiets.  Net zoals de Vlaamse regering streven wij naar een leefbaar, verkeersveilig en economisch sterk Vlaanderen. Hiervoor is het echter noodzakelijk om gedurfde keuzes te maken. Met enthousiasme nemen wij de handschoen op en werken we graag samen met minister Lydia Peeters en haar kabinet om gedeelde mobiliteit mainstream te maken in Vlaanderen. De kansen liggen voor het rapen.

10 kansen op een rij

1. Er komen forse investeringen in de fiets en een betere en zekere dienstverlening van De Lijn. Hoewel dit op het eerste zicht weinig met auto – of fietsdelen  te maken heeft, is het wel degelijk een essentiële maatregel voor gedeelde mobiliteit. Mensen zullen pas afzien van het bezit van een eigen wagen als er voldoende betrouwbare alternatieven voorhanden zijn.

2. Vlaanderen wil inzetten op het verduurzamen van de mobiliteit, o.a. door het aanmoedigen van alternatieven voor de wagen (modal shift) en het uitbouwen van (semi-)publieke laadinfrastructuur. Autodelen.net ziet hierin enorme mogelijkheden voor gedeelde mobiliteit. Zeker als dit gecombineerd wordt met promotiecampagnes en fiscale maatregelen ten voordele van elektrische deelwagens en -fietsen.

3. Vlaanderen wil het netwerk van mobipunten op een uniforme, herkenbare manier verder uitbouwen. Autodelen.net vindt dat Vlaanderen ambitieus mag zijn en moet mikken op minstens 1.000 mobipunten tegen het einde van de legislatuur. Auto- en fietsdelen zijn (ook gesteld in de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten) essentiële elementen in de uitbouw van deze mobipunten. Dit zal voor een enorme boost van het aanbod van gedeelde mobiliteit zorgen.

4. Het regeerakkoord heeft bijzondere aandacht voor fietsdeelsystemen en de combinatie met het openbaar vervoer aan mobipunten. Autodelen.net pleit ook voor bijzondere aandacht voor het aanbod van (elektrische) deelwagens en laadinfrastructuur. Alleen op die manier bieden we de Vlaming een volwaardig alternatief voor de eigen (tweede) wagen. Voor sommige verplaatsingen zal het gebruik van een (deel)wagen nu eenmaal noodzakelijk blijven.

5. Het concept basisbereikbaarheid wordt verder gezet. Voor het realiseren van een gebiedsdekkend mobiliteitsaanbod bij de onderste twee vervoerslagen doet Vlaanderen beroep op de vervoerregio’s en lokale overheden. Dit is een goede zaak voor het uitbouwen van gedeelde mobiliteit dat bij uitstek een lokaal verhaal is. Steden en gemeenten zijn samen met de inwoners en aanbieders van gedeelde mobiliteit het best geplaatst om via lokale mobipunten vervoer op maat voor iedereen te garanderen.

6. Het opzetten van een combimobiliteitsfonds kan een katalysator zijn om het aanbod van gedeelde mobiliteit op termijn economisch rendabel te maken (door bv. een afnamegarantie te voorzien die beperkt is in tijd).

7. Om de geschakelde mobiliteit in de praktijk te brengen, rekent Vlaanderen op geïntegreerde mobiliteitsoplossingen onder de vorm van de uitbouw van Mobility as a Service (MaaS). Ze werkt hiervoor aan een gestandaardiseerde uitwisseling van data en informatie via een centraal IT-platform. Het opzetten van een moderne regelgeving i.v.m. het openstellen van data en een standaard hiervoor zal gebruikers de mogelijkheid geven om met één abonnement verschillende diensten van gedeelde mobiliteit te gebruiken wat essentieel is in het mainstream maken van deze diensten.

8. De vooropgestelde bouwshift is positief, zij het minder ambitieus dan de betonstop, en laat strategische kernverdichting rond toekomstige mobipunten toe. Hierdoor neemt het aantal potentiële gebruikers van gedeelde mobiliteit toe en zal het business model van de aanbieders versterkt worden.

9. Het regeerakkoord stelt ook dat het OVG (Onderzoek VerplaatsingsGedrag) zal aangepast worden aan de geschakelde realiteit en dat gecombineerde ritten ook zullen gemeten worden. Dit moet ons ook in staat stellen om het gebruik van gedeelde mobiliteit te monitoren en desgevallend aan te passen aan de noden op het terrein.

10. Tot slot wil de nieuwe minister werk maken van een geactualiseerd decreet op de mobiliteitsverenigingen. Autodelen.net adviseert om hier, net zoals in het investeringsbeleid,  ook werk te maken van modusneutrale voorwaarden. Dit zal de promotie en kansen voor gedeelde mobiliteit fors verhogen. Bovendien is het noodzakelijk dat de budgetten geactualiseerd en verhoogd worden..

Conclusie

Het Vlaamse regeerakkoord zegt het niet met zoveel woorden, maar biedt heel wat opportuniteiten om gedeelde mobiliteit mainstream te maken in de komende vijf jaar. Toch zullen binnen de gestelde contouren gedurfde keuzes gemaakt moeten worden. Autodelen.net zal via overleg met de sector constructief meewerken aan deze keuzes en steekt de hand uit naar de nieuwe minister om samen werk te maken van een bereikbaar, leefbaar en gedeeld Vlaanderen.

Gepubliceerd op 4/10/2019

Contactpersoon: Jeffrey MatthijsJeffrey@autodelen, 0495/88.34.98

Gerelateerd nieuws