Tienpuntenplan voor de relance van de sector van gedeelde mobiliteit

04/05/2020

De coronacrisis treft onze maatschappij zowel op menselijk als economisch vlak hard. Ook de sector van auto-, fiets- en stepdelen kent een ongeziene terugval in omzet en gebruik van haar diensten. Gezien de kapitaal- en arbeidsintensieve aard van de sector, komen verschillende spelers in acute financiële nood. Autodelen.net pleit daarom voor extra steunmaatregelen tijdens én na de crisis.

Waarom ondersteuning?

Duurzame gedeelde mobiliteit is een essentiële link in een duurzame modal shift en het concretiseren van de klimaatstrategieën van de respectieve gewesten. Bovendien is het onlosmakelijk verbonden met de succesvolle uitrol van van het decreet basisbereikbaarheid, zeker voor wat ‘vervoer op maat’ betreft. Ook in Brussel is gedeelde mobiliteit essentieel in het ambitieus gewestelijk mobiliteitsplan ‘Good Move’ waarbij autoluwe wijken en een daling van het aantal ritten met de privéwagen speerpunten zijn.

De sector van gedeelde mobiliteit is echter een relatief jonge sector met een combinatie van gevestigde waarden, start-ups en scale-ups die in meer of mindere mate hun impact hebben bewezen.

Uit een bevraging bij diverse aanbieders blijkt momenteel een daling van het gebruik tussen de 60 en 80% tegenover het pré-corona tijdperk. De verliezen lopen momenteel op tot ettelijke tienduizenden euro’s per maand. Indien deze situatie nog een aantal weken/maanden blijft duren vrezen we voor het voortbestaan van een groot deel van de sector.

Om de sector door de storm te loodsen en om ze daarna ook te herlanceren en mensen (terug) tot delen aan te zetten zijn een aantal beleidsmaatregelen onontbeerlijk. Zonder deze extra steunmaatregelen op korte en (middel)lange termijn dreigen we immers de opgebouwde positieve impact van gedeelde mobiliteit kwijt te spelen en de toekomstige uitrol van vervoer op maat te hypothekeren.

Het tienpuntenplan

KORTE TERMIJN
  • Federale overheid

1.  Vrijstelling van btw-aflossing, vennootschapsbelasting en bedrijfsvoorheffing voor de periode van de maatregelen i.p.v. een betalingsplan.

2. Staatswaarborg van 75% op lopende leningen voor de sector. Wanneer 25% van de financieringsbehoefte verkregen is, is dit het bewijs van de levensvatbaarheid van het bedrijf.

  • Vlaams gewest

3. Vrijstelling van de verkeersbelasting, proportioneel aan de periode waarin de maatregelen tegen het COVID 19-virus gelden.

4. Een verhoging van de compensatiepremie voor alle sectoren die bijdragen tot de ecologische transitie. De hoogte van de premie is idealiter afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

  • Brussels gewest

5. We vragen dat ook de aanbieders van deelmobiliteit, die bijdragen aan de ecologische transitie, recht hebben op de COVID-19-premie die nu is vastgelegd op € 4.000.

6. Vrijstelling van de jaarlijkse retributie voor een parkeerkaart van € 25 per deelwagen aan het parkeeragentschap parking.brussels.

(MIDDEL)LANGE TERMIJN
  • Federale overheid

7. Gedeelde mobiliteit, en zeker autodelen, is een essentiële schakel in een leven zonder eigen wagen. We pleiten voor een verlaagd btw-tarief van 6% voor de hele sector (net zoals nu al het geval is voor openbaar vervoer, fietsdelen en taxiritten). Dit moet na de crisis voor de nodige ademruimte zorgen.

  • Vlaams gewest

8. De reeds aangekondigde verlenging van de deadline van de aanvraag voor de zero-emissiepremie tot 01-03-2021 voor voertuigen aangekocht tot 31-12-2019 is een goede zaak. Daarnaast pleiten we ook voor het herinvoeren van deze zero-emissiepremie voor gedeelde mobiliteit. Die bleek in het verleden immers een welgekomen steunmaatregel voor de sector en werd ook veelvuldig aangevraagd.

9. Het opzetten van een Vlaams Fonds voor deelmobiliteit dat het voor lokale overheden mogelijk maakt om (op projectbasis) één of meerdere vormen van gedeelde mobiliteit uit te rollen op hun grondgebied. Middelen uit dit fonds kunnen in tijden van crisis worden aangewend om gegarandeerde inkomsten voor de aanbieders in kwestie te voorzien. Op die manier komt het voortbestaan van de diensten niet in het gedrang.

  • Op alle niveaus

De overheid speelt een belangrijke rol in het overtuigen van mensen om ook na de crisis een deelvoertuig te gebruiken. De eerste signalen uit China tonen immers aan dat mensen op dit moment meer geneigd zijn om alleen in de eigen wagen te stappen. Om hygiënische redenen worden alle vormen van gedeeld vervoer (openbaar vervoer, taxi, autodelen, …) gemeden.

De overheid heeft een cruciale rol om deze tendens te vermijden. Enerzijds door promotie en anderzijds door het goede voorbeeld te geven en zelf gebruik te maken van  gedeelde mobiliteit voor dienstverplaatsingen. Dat mensen opnieuw massaal de privé auto gaan nemen kunnen we in ons verzadigd land immers missen als kiespijn.

Gerelateerd nieuws