Vervoerregio’s en vervoer op maat: Een stand van zaken

01/06/2020

In april 2019 werd het decreet basisbereikbaarheid goedgekeurd. Daarbij werd Vlaanderen onderverdeeld in 15 vervoerregio’s en werd een nieuw kader gecreëerd voor de organisatie van het openbaar vervoer. Graag geven we een update van de plannen van de Vlaamse Regering.

Regionaal mobiliteitsplan 

De 15 vervoerregioraden werken momenteel aan een regionaal mobiliteitsplan (een nieuw, alomvattend mobiliteitsplan voor een ganse regio, zie bv. Gent). Tegen september 2020 moeten de plannen in de vervoerregio goedgekeurd zijn.

Auto- en fietsdelen is in de meeste gevallen opgenomen als onderdeel van de vierde vervoerslaag ‘vervoer op maat’. Zo is het voorstel om in de vervoerregio Leuven 30 extra autodeelstations aan mobipunten te voorzien tegen 2022.


15 vervoerregio’s © MOW

Toch wordt autodelen vaak gezien als een first of last-mile oplossing, iets wat niet altijd het geval is en waar wij de nadruk op blijven leggen. In tegenstelling tot de deelfiets is autodelen minstens even belangrijk voor een verplaatsing van A naar B, en niet per se in combinatie met bus of trein.

Mobiliteitscentrale stelt aanbieder aan

In een vervoerregio zal een aanbieder aangesteld worden die voor een bepaalde periode tegen een bepaald bedrag deelauto’s mag plaatsen op locaties die zijn vastgelegd in het regionaal mobiliteitsplan. Het is onduidelijk of dit per vervoerregio zal gebeuren of voor alle vervoerregio’s samen.

Het contracteren van aanbieders van vervoer op maat (en dus ook auto- en fietsdelen) zal, zoals het nu op tafel ligt, vanaf eind 2021 gebeuren door de Vlaamse Mobiliteitscentrale. Naar alle waarschijnlijkheid zal compatibiliteit met de Vlaamse semantische datastandaard (OSLO) belangrijk zijn om hierop te kunnen inschrijven.

Het contracteren door de mobiliteitscentrale botst in sommige vervoerregio’s op verzet vanuit intercommunales, provincies en lokale besturen, met name in regio’s die al een (regionaal) autodeelsysteem hebben (of in uitrol is). Daarover lopen momenteel nog (budgettaire) discussies, omdat lopende of binnenkort opstartende projecten geen recht zouden hebben op het budget uit de subsidiepot van vervoer op maat.

Timing

Voor 2020 zijn er twee (min of meer) zekerheden: namelijk 1) de goedkeuring van het regionaal mobiliteitsplan (waarin het kernnet, aanvullend net en vervoer op maat worden goedgekeurd). Dit moet 2) leiden tot een nieuw openbaar vervoersnetwerk tegen eind 2020 o.b.v. het goedgekeurde kern- en aanvullend net.

Verder is de verwachting dat het contracteren van het aanbod voor vervoer op maat vanaf 2021 zal gebeuren waardoor de systemen eind 2021 operationeel zullen zijn. Deze timing is evenwel nog onder voorbehoud.

Wat de datastandaarden betreft, bekijkt MOW momenteel hoe ze aanbieders kan ondersteunen om compatibel te worden met de standaard. Dit zou eventueel gekoppeld worden met het Vlaams Kwaliteitskader voor Deelmobiliteit, dat momenteel nog steeds in opmaak is.

Next steps

Autodelen.net volgt het verloop in diverse vervoerregio’s alsook andere ontwikkelingen op Vlaams niveau op de voet.

Vragen, opmerkingen of meer duiding nodig? Neem dan verder contact op met bram@autodelen.net.

Gerelateerd nieuws