Jaarrapport autodelen 2020

Voor u ligt een rapport betreffende autodelen in 2020. Autodelen.net publiceert als voorvechter van autodelen en gedeelde mobiliteit reeds enkele jaren cijfers over de groei van het aantal autodelers en deelwagens. Vanaf deze jaargang 2021 hebben we de ambitie om de evoluties op vlak van autodelen structureel en breder te kaderen. Let wel, dit rapport heeft louter tot doel om (historische) cijfers te publiceren. Het zegt niets over de impact van diverse autodeelsystemen op bv. privé- autobezit, modal shift, inname van publieke ruimte enz.

U zal in dit rapport de meest recente cijfers (januari 2021) terugvinden van het aantal autodelers, deelwagens en het aandeel van elektrische deelvoertuigen in de totale gedeelde vloot (hoofdstuk 2). Bovendien worden deze kerndata historisch gekaderd t.o.v. de cijfers die we in ons bezit hebben tot 5 jaar terug. We doen deze oefening voor zowel de drie gewesten apart als voor België in zijn totaliteit.

Starten doen we in hoofdstuk 1 met een definiëring van autodelen en de verschillende verschijningsvormen in België. In hoofdstuk 3 geven we kort enkele kerncijfers op vlak van de gemiddelde reservatie duur en de afgelegde afstand per rit voor de verschillende vormen van autodelen. Ook geven we per concept het gemiddeld aantal autodelers per deelvoertuig. Tot slot (hoofdstuk 4) van dit rapport beschrijven we een aantal trends en tendensen die duiden op het enorme potentieel van autodelen in België. We eindigen met een toekomstschets, een toekomst die wat ons betreft gedeeld is! En over delen gesproken, alles uit deze uitgave mag, mits bronvermelding, en liefst zo veel mogelijk, verspreid en gedeeld worden.

Download

Dit kan je ook interessant vinden.