Missie en visie

Onze droom

Autodelen.net heeft eigenlijk een zeer eenvoudige en duidelijke ambitie. De organisatie droomt van een maatschappij anno 2050 waarin autobezit zo goed als verdwenen is, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er één kan gebruiken (of zich kan laten oppikken door de elektrische, zelfrijdende auto). Ze droomt van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote verbondenheid. Gedeelde mobiliteit zal één van de deeloplossingen blijken doordat het inspeelt op een scala van beleidsterreinen zoals milieu, mobiliteit, sociale cohesie, leefbaarheid van buurten en inclusie.

Onze missie

Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit. We promoten en ondersteunen beurtelings gebruik van vervoersmiddelen. We willen de mobiliteitsbehoefte van iedereen efficiënt invullen met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect op de kwaliteit van onze leefomgeving.

Om onze missie te realiseren zetten we in op 4 pijlers. We vinden het daarbij belangrijk positieve alternatieven aan te bieden met aandacht voor sociale, economische en ecologische impact.

Minder auto’s en vervoersmiddelen combineren

Autodelen.net streeft naar minder individueel gebruik van de auto. Door de auto beurtelings te gebruiken staat deze minder stil en worden andere auto’s overbodig. De auto neemt vandaag een te grote plaats in in onze maatschappij. Iets wat vroeger de uitzondering was, is nu vanzelfsprekend geworden. De alomtegenwoordigheid van de auto heeft nochtans een immense impact op het klimaat, de luchtkwaliteit, onze mentale en fysieke gezondheid en de openbare ruimte. Waar vroeger de straat nog van iedereen was om te spelen en babbelen, is deze nu afgestaan aan de rijdende en stilstaande auto. Door voor je verplaatsing niet altijd voor de auto te kiezen maar (duurzame) vervoersmiddelen te combineren doorbreek je dit patroon. 

Gedeelde mobiliteit

Autodelen.net focust momenteel in haar werking op autodelen. De wereld evolueert echter snel. Vandaag worden niet enkel auto’s gedeeld, ook het delen van fietsen, steps, scooters… krijgt voet aan de grond, voornamelijk in de steden. Deze concepten streven ook vaak naar gedragsverandering van autobezit naar gebruik (van duurzame alternatieven). Daarom wil Autodelen.net geleidelijk aan alle vormen van gedeelde mobiliteit promoten met als doel de burger een volwaardig alternatief te bieden voor het bezit van een (tweede) auto. 

Met aandacht voor onze planeet en leefomgeving

Mensen die geen (tweede) wagen bezitten hebben zowel ecologisch als ruimtelijk een kleinere voetafdruk. Mensen die autodelen, kiezen vaker voor zachte vervoersmodi en fietsdelers gebruiken minder de auto dan voorheen. Gedeelde mobiliteit versterkt met andere woorden de modal shift. Bovendien zijn er minder wagens, en dus minder grondstoffen, nodig om aan de totale mobiliteitsbehoefte te voldoen. Eén deelwagen bv. vervangt, afhankelijk van de vorm van autodelen, tussen de 4 en 16 privéwagens. Delende burgers zorgen met hun bewust verplaatsingsgedrag voor minder files, minder CO2-uitstoot en kwalitatieve, leefbare buurten. Er komt plaats vrij voor fietsers, voetgangers en ontmoeting. Sociale verbindingen ontstaan in delende buurten en er is een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming.

Iedereen mobiel

Autodelen.net wil dat iedereen zich efficiënt en duurzaam kan verplaatsen. Diverse kansengroepen vallen vandaag nog al te vaak uit de boot op het vlak van mobiliteit, doordat de alternatieven niet aangepast of te duur zijn of omwille van onvoldoende aanbod. Gedeelde mobiliteit biedt kansen voor aangepast vervoer aan betaalbare prijzen op diverse locaties (van stedelijk tot ruraal). Anderzijds biedt gedeelde mobiliteit ook alternatieven voor het segment van mensen die vaker een wagen nodig hebben (bv. voor dienstverplaatsingen).

Economische voordelen

Gedeelde mobiliteit vermindert de individuele kost voor het gebruik van een voertuig. Te veel auto’s kent veel gevolgen voor de samenleving, ook financiële. De verkeersslachtoffers op de Belgische wegen kost onze maatschappij al anderhalf miljard euro. Tel hierbij de impact van de auto op de klimaatverandering, energiegebruik, luchtvervuiling, lawaaioverlast, welvaartsziekten door gebrek aan beweging, de economische en mentale impact van files … dan kunnen we enkel tot de conclusie komen dat er dringend minder auto’s nodig zijn.

Combimobiliteit en mobipunten

In het Vlaams decreet basisbereikbaarheid (2019) worden 4 vervoerlagen gedefinieerd (van het trein- en kernnet naar het aanvullende net en vervoer op maat). Gedeelde mobiliteit is een essentiële link in en tussen deze vervoerlagen en is een duurzaam en flexibel alternatief voor het individueel bezit van een (tweede) wagen. Bovendien is het concept een belangrijk onderdeel van mobipunten waarbij verschillende mobiliteitsfuncties gebundeld worden op een fysieke locatie. Daarnaast is gedeelde mobiliteit een essentiële link in combimobiliteit en maakt het het mogelijk om voertuigen te combineren in een aaneengeschakeld traject (bv. met de (deel)fiets naar het station, dan de trein en vervolgens de deelwagen), maar ook in tijd (vandaag met de deelfiets, morgen met de trein en overmorgen met de deelwagen) zonder ze te moeten bezitten.

Zero-emissie en autonome, geconnecteerde mobiliteit

De klimaatdoelen van Parijs behalen is enkel mogelijk door beroep te doen op hernieuwbare

energiebronnen, bijvoorbeeld via elektrificering. Er is met andere woorden een versnelde invoer van zero emissie mobiliteit nodig. Gedeelde mobiliteit is hiervoor een katalysator. Door de snellere omlooptijd van deelvoertuigen worden meer geavanceerde en minder vervuilende technologieën gebruikt. Bovendien is autodelen een ideale kennismaking met zero-emissie rijden. De technologische (r)evolutie zorgt voor slimme, geconnecteerde en autonome voertuigen. Het potentieel is enorm. In de eerste plaats zal mobiliteit veel veiliger worden, maar er zullen ook minder wagens nodig zijn voor hetzelfde aantal ritten en dus minder ruimte inname door voertuigen. Maar dit kan enkel als we slimme, gedeelde zelfrijdende voertuigen creëren.