Kilometerheffing

De kilometerheffing is een maatregel om de files op de weg terug te dringen door autogebruikers een prijs per kilometer te laten betalen. Ze vervangt dan eventueel bestaande belastingen zoals de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling die een belasting op het bezit zijn.

Wat is de kilometerheffing?

De kilometerheffing is in de praktijk vaak een slimme kilometerheffing waarbij de prijs per kilometer varieert naargelang het tijdstip, de locatie en het type wagen.  Zo kan men sturen richting minder autokilometers tijdens de spits, op congestie gevoelige plaatsen en met vervuilende wagens. Om de kosten voor de gebruiker gemiddeld niet hoger te laten oplopen dan vandaag kunnen jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling wegvallen. 

Waarom een kilometerheffing?

Momenteel heeft de belasting op inverkeerstelling (BIV) een (beperkt) afradend effect op de aankoop van nieuwe wagens. Deze belasting zorgt er mede voor dat auto-eigenaars, naast de kosten voor verzekering, onderhoud en andere taksen, behoorlijk wat betalen voor het louter bezit van een wagen. Toch blijkt deze hoge kost vandaag nog onvoldoende doorslaggevend te zijn om stil te staan bij irrationeel autobezit en daarentegen te kiezen voor autodelen. Daardoor worden we geconfronteerd met een almaar groeiend wagenpark dat steeds meer publieke ruimte inneemt. De afschaffing van de BIV kan deze trend mogelijk nog versterken. Het overmatig bezit van wagens is even nefast voor de leefbaarheid van onze steden en gemeenten als het overmatig gebruik ervan. Indien de BIV toch zou verdwijnen, moeten we overwegen om dit enkel te doen voor gedeelde wagens. Zo worden de bewezen positieve effecten van autodelen ook fiscaal ondersteund.

Impact op autodelen

De intrede van een slimme kilometerheffing roept een hele reeks vragen op, zowel voor de aanbieders van autodelen als voor de autodelers. Voor de operatoren zal het ingewikkelder worden om hun prijs transparant te communiceren. Momenteel rekenen aanbieders van autodelen meestal een prijs per tijdseenheid en/of per kilometer aan. De slimme kilometerheffing zal voor een extra prijsbepalende factor zorgen, één die bovendien nogal onzeker is. Om een inschatting te maken van de kostprijs zullen aanbieders er mogelijks voor opteren om standaard het duurste tarief door te rekenen aan hun klanten. Indien dit ook gebeurt in daluren en in meer rurale gebieden zal de privéwagen een onklopbare concurrent blijven voor de deelwagens, met alle gevolgen van dien.

Onze rol

Autodelen.net bracht naar aanleiding van SmartMove, de slimme kilometerheffing in Brussel, de sector samen om de mogelijke gevolgen in te schatten en een voorstel te doen naar de Brusselse regering. We stelden onze analyse voor aan de administraties, kabinetten en ministers van Mobiliteit, Financiën en Leefmilieu.

Onze beleidsaanbevelingen

We moeten erop toezien dat de slimme kilometerheffing de brede autodeelwereld niet onbedoeld met een (perceptie)probleem opzadelt. Een heldere en concurrentiële prijszetting zijn immers noodzakelijke voorwaarden om meer autobezitters te overtuigen van de voordelen van autodelen. Daarom moet er van bij het begin van de implementatie voldoende aandacht zijn voor de impact die de slimme kilometerheffing kan hebben op autodelen. Niet om autorijden goedkoper te maken voor autodelers, wel om de huidige omschakeling van autobezit naar autogebruik niet onnodig af te remmen. We stellen dan ook voor om de slimme kilometerheffing niet toe te passen op autodelen maar er wel op toe te zien dat autodelen de doelstellingen van SmartMove in Brussel (schonere lucht en leefbaardere wijken) bevordert.

Meer info & contact

Meer informatie over de SmartMove in Brussel vind je terug op www.smartmove.brussels.

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.


Gerelateerd nieuws

Beleidsmaatregelen

Federaal planbureau beklemtoont noodzaak slimme kilometerheffing: Wat met autodelen?

08/09/2019

Autodelen.net doet in haar memorandum samen met de autodeelsector concrete voorstellen hoe autodelen past in een slimme kilometerheffing…

Meer informatie

Autodelen.net

Brussel wil verder werk maken van duurzame gedeelde mobiliteit

19/07/2019

Het Brusselse regeerakkoord heeft aandacht voor autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit…

Meer informatie