6 netelige en dringende kwesties rond deelmobiliteit voor 2023

19/12/2022

Wat staat er in 2023 op de beleidsagenda voor deelmobiliteit? Voor welke dossiers gaat Autodelen.net aan de kar trekken? We zetten een aantal netelige kwesties op een rijtje.

1. Geef autodelen de (parkeer)plaats waar het recht op heeft

Een gedifferentieerd parkeerbeleid voor autodelen komt onder druk te staan. Recent besliste de stad Antwerpen om niet langer voorbehouden standplaatsen in te richten voor autodeelaanbieders die via het roundtrip principe opereren. Het gebruiksgemak voor gebruikers van deze vorm van autodelen dreigt hiermee een serieuze knauw te krijgen. Het gevolg? Bijna zeker een verlies aan klanten en wellicht meer autobezitters tot gevolg. Nochtans heeft roundtrip autodelen de grootste impact heeft op de daling van het aantal privéwagens. Dat bleek uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Steden moeten moedige keuzes maken bij de inrichting van hun publiek domein. Er is nood aan een slim parkeerbeleid, dat rekening houdt met de diverse noden van verschillende vormen van autodelen. Alleen zo bieden we een volwaardig alternatief voor de privéwagen.

2. Uitrol laadinfrastructuur voor deelwagens gaat cruciale fase in

In 2023 start Vlaanderen de uitrol van nieuwe publieke laadinfrastructuur voor elektrische wagens, uitgebaat door Engie en TotalEnergies. In de concessie zijn ook voorbehouden laadpalen voor autodelen voorzien. Alleen zijn de laadtarieven op dit moment zodanig hoog, dat het voor autodeelorganisaties economisch onwerkbaar is om deze laadpalen te gebruiken. Daarnaast dreigt het rotatietarief elektrisch autodelen operationeel onmogelijk te maken. Autodelen.net gaat samen met de autodeelaanbieders hierover in overleg met de concessiehouders en de Vlaamse overheid. In Brussel is er dan weer vooral nood aan een versnelde uitrol van laadinfrastructuur, want het gewest hinkt op dat vlak momenteel nog achterop.

3. Er komt eindelijk een erkenningskader voor juridische afbakening en financiering van autodelen

Het ontbreekt op dit moment aan een duidelijke definiëring van wat autodelen concreet is en welke minimale kwaliteitsvereisten hieraan gekoppeld zijn. Autodelen.net pleit al jaren voor een algemeen erkenningskader voor autodelen en lijkt nu eindelijk gehoor te krijgen bij de Vlaamse overheid. Minister Peeters gaf de opdracht aan DMOW om een erkenningskader en daaraan gekoppeld financieringskader uit te werken. Autodelen.net gaat in 2023 alvast aan de slag, samen met de autodeelorganisaties en de VVSG. We maken een gezamenlijke tekst die juridische duidelijkheid schept en de de werklast voor alle betrokken partijen vermindert. Op basis van dit algemeen kader kunnen steden en gemeenten eventueel bijkomende specifieke regels opleggen om incentives toe te kennen aan erkende aanbieders. Meer info vind je in ons dossier ‘erkenningskader’.

4. Durft de federale regering salariswagens af te bouwen voor een duurzame mobiliteit?

2023 kondigt zich aan als het laatste jaar waarin de regeringen van ons land nog echt beleid kunnen voeren alvorens in verkiezingsmodus te gaan. Zo heeft de federale regering nog een langverwachte fiscale hervorming op de tafel liggen. We blijven, samen met een brede waaier aan middenveldorganisaties, druk zetten om eindelijk werk te maken van de afschaffing van de salariswagens. Die blijven immers de grootste concurrent van autodelen en duurzame mobiliteit. Daarnaast biedt deze fiscale hervorming de kans om het BTW-tarief voor autodelen te verlagen van 21 naar 6%. Net zoals openbaar vervoer, taxi’s en deelfietsen is autodelen immers een dienstverlening van duurzame mobiliteit en dus geen verkoop van producten. Deze BTW-verlaging moet ertoe bijdragen dat de prijs van een deelwagen meer concurrentieel wordt t.o.v. het bezit en gebruik van een privéauto.

5. Mobipunten veroveren het hele land

De voorbije jaren doken in Vlaanderen de eerste van een hele reeks Hoppinpunten op. Minister Peeters wil tegen 2024 1.000 Hoppinpunten realiseren en rekent hiervoor op een versnelling in de uitrol in 2023. Ook in de andere gewesten beweegt er stilaan wat. In Wallonië zullen in 2023 de eerste “Mobipoints” geopend worden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt momenteel aan een visie rond mobipunten. Mobipunten bieden een opportuniteit om, zeker in de steden, het groeiend aanbod van micromobiliteit (gedeelde fietsen en steps) fysiek te clusteren.

 

6. Grote test voor publiek MaaS-aanbod in België

Zowel de Brusselse als de Vlaamse overheid willen in 2023 een eigen Mobility-as-a-Service (MaaS) platform lanceren. Onder de noemers van Move Brussels en de Vlaamse Hoppincentrale willen beide gewesten het mogelijk maken voor inwoners om met één applicatie meerdere vormen van (gedeeld) vervoer te plannen en te boeken. Dit worden de eerste grootschalige testen met MaaS-platformen in ons land.

Krijg trends, cijfers en ander nieuws rond deelmobiliteit één keer per maand in je mailbox!

Gerelateerd nieuws